Съобщение от община Бургас

Съобщение от община Бургас - E-Burgas.com

На основание чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила ПУП-План за улична регулация, одобрен с Решение №48-18/21.04.2011г. на Общински съвет-Бургас за нова обслужваща улица източно от бивш масив 39, местност „Нанелика“, землище кв.Банево, гр.Бургас – в контактна зона с в.з. „Минерални бани“ от о.т. 99 до о.т. 103, с трасе о.т.99-100-101-102-103, преминаваща през имот 07079.13.1426 по КККР на гр. Бургас (имот №064001 по недействаща КВС на з-ще кв. Банево, гр. Бургас), с оглед задоволяване на важни и значими обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени  по друг начин, Община Бургас открива процедура за принудително отчуждаване на имот - собственост на физически лица, както следва:

Вид имот

№ имот по недействаща КВС на з-ще кв.Банево

Идентификатор по КККР на гр. Бургас

Место-нахожде-ние

Предназ-начение на имот

Площ за отчуждава-не

/кв.м/

Собственик

Размер на дължимото обезщетение /лв./

имот

064001

07079.13.1426

Землище на кв. Банево, гр. Бургас

за улица

537

Наследници на Желю Динев Гъдев

1943,94 лв.

 

 

ЖИВКО ДИМИТРОВ

Директор на дирекция

“Управление на общинската собственост”

Коментари

Още от последните новини