Програми осигуряват обучения и заетост на млади хора

Програми осигуряват обучения и заетост на млади хора - E-Burgas.com

Агенцията по заетостта обявява прием на заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора”, която е насочена към безработни лица до 29 години включително, както и по схема „Обучения и заетост“ – за безработни лица на възраст над 29 години. И двете схеми са съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, информират от ведомството.

От 28.11.2016 г. до 09.12.2016 г. във всички бюра по труда в страната всеки работодател, който желае да наеме безработни лица по тези схеми, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности. На този втори етап от изпълнението на схемите, безработните лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г.

За схема „Обучения и заетост за младите хора” заявки за разкриване на свободни работни места на територията на София-град няма да се приемат. Работодателите, които желаят да разриват свободни работни места на територията на София-град, могат да направят това с подаване на заявка по схема „Младежка заетост”.

Максималният брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на един работодател, е 10 (десет). При набирането на заявки няма да бъдат изисквани съпътстващи документи. Те следва да се представят преди сключване на договор със съответния работодател.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена от министъра на труда и социалната политика Методика за оценка на заявки от работодатели.

Документите за кандидатстване и подробна информация за работодатели и безработни лица по схема „Обучения и заетост за младите хора” и схема „Обучения и заетост” може да намерите на интернет страницата на Агенцията по заетостта:

https://www.az.government.bg/pages/ophrd-2014-2020/

(Рубрика „Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020”),

както и във всички бюра по труда.

Коментари

Още от последните новини