Министър обеща да няма и ден без кардиохирургия в Бургас

Министър обеща да няма и ден без кардиохирургия в Бургас - E-Burgas.com

Няма да се допусне и ден вакуум за оказване на кардиохирургична помощ на бургазлии. Това заяви министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в отговор на народните представители от ГЕРБ Димитър Бойчев и Диана Саватева. Те поставиха темата за риска от затварянето на специализираната болница в Бургас и осигуряването на адекватна грижа за пациентите от региона. Депутатите припомниха, че преди десет години на хората от региона им се налагаше да пътуват до други населени места за да получат животоспасяваща медицинска мопощ.

„УМБАЛ – Бургас АД е държавно лечебно заведение - акционерно дружество, в което държавата, представлявана от министъра на здравеопазването притежава 87,04 % от капитала. Съгласно Устава на дружеството, решението за разпореждане с недвижими имоти или вещни права върху тях, респективно отдаването им под наем е от компетентността на съвета на директорите на дружеството”, каза министър Ананиев.

Той обърна внимание, че постигането на висока наемна цена за помещенията, които ползва към настоящия момент Специализираната болница по кардиохирургия и инвазивна кардиология е в резултат на проведен търг и наддаване от страна на участниците в търга, един от които е и тази болница.

„УМБАЛ – Бургас АД е отдал под наем тези помещения след проведен търг, с оглед спазване на принципите за публичност и прозрачност,  независимо че в Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за сключване на договори за наем е предвиден такъв ред само за еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала”, уточни министър Ананиев и наблегна на факта, че държавното лечебно заведение, като търговско дружество, следва да сключва договори за наем чрез процедури, които да гарантират икономическия му интерес и чрез които може да докаже, че е постигнало най-изгодна наемна цена за дружеството.

„Независимо от горното, предвид изключителната значимост на тази дейност за населението на област Бургас, Министерството на здравеопазването взе решение да подкрепи УМБАЛ – Бургас АД за създаване на организация и предприемане на действия с оглед дейностите по инвазивна кардиология и кардиохирургия да се реализират от държавното лечебно заведение. В непродължителен срок ръководството на лечебното заведение следва да предприеме съответните законови действия, с цел да се осигури достъпа на населението  до този вид медицинска помощ”, каза министърът на здравеопазването.

„Надявам се, по този начин да бъде намерено дългосрочно устойчиво решение за оказване на квалифицирана медицинска помощ на пациенти със сърдечносъдови заболявания от област Бургас  от УМБАЛ – Бургас АД. Няма да допуснем и един ден населението да остане без тази помощ”, завърши министър Ананиев.

Коментари

Още от последните новини