Как се обработват различните видове скрап?

Как се обработват различните видове скрап? - E-Burgas.com

Обработката на различните видове скрап може да варира в зависимост от конкретния материал и процеса за преработка. Въпреки това, ето някои общи методи и примери за обработка на най-разпространените видове вторични суровини:

Метални суровини

За металните суровини като желязо, алуминий и стомана, обработката обикновено включва следните стъпки:
Събиране и сортиране: Металните отпадъци се събират и сортират според типа и качеството на материала.
Раздробяване: Суровините се раздробяват на по-малки частици, често чрез използване на шредери или дробилки.
Пречистване: Процесът на пречистване включва премахване на нечистотии и отделни материали от смесените метални суровини. Това може да се постигне чрез магнитни сепаратори, сита и други методи.
Плавене и преработка: След пречистването металните суровини могат да се плавят и да се използват за производство на нови метални изделия.

Хартиени отпадъци


Източник на изображението : Pexels

Обработката на хартиените отпадъци включва следните стъпки:
Събиране и сортиране: Хартиените отпадъци се събират и сортират според типа на хартията (например картон, вестници, хартиени опаковки и др.
Раздробяване и възстановяване: Хартията се раздробява на по-малки парчета и се подлага на процес на възстановяване , при който се отстраняват мастилото и други замърсявания.
Преобразуване в паста: Възстановените хартиени фибри се смесват с вода и химикалии, за да се получи паста от хартия.
Пресоване и сушене: Пастата се пресова и суши, превръщайки се отново в хартия, която не се различава по качеството от изходния материал.

Пластмасови отпадъци

Обработката на пластмасови отпадъци също започва с етапа на сортиране и събиране.

Събиране и сортиране: Пластмасовите отпадъци се събират и сортират според типа на пластмасата (например полиетилен, полипропилен, поливинилхлорид и др.).
Правене на смес: Сортираните пластмасови отпадъци се смесват заедно, за да се формира равномерна смес.
Топене и преработка: Сместа от пластмасови отпадъци се топи и преработва в гранули или пластмасови пелети, които могат да се използват за производството на нови изделия.

Стъклени отпадъци

Обработката на стъклени отпадъци включва следните стъпки:
Събиране и сортиране: Стъкленият отпадък се събира и сортира според цвета и типа на стъклото (зелено, кафяво или бяло стъкло).
Пречистване и раздробяване: Стъкленият отпадък се почиства от други материали и след това се раздробява на по-малки фрагменти.
Печене и преработка: Раздробеното стъкло се пече при висока температура, за да се стопи и преработи в нови стъклени изделия.

Това са само някои от примерите за обработка на различни видове вторични суровини. Обработката може да варира в зависимост от материала и специфичните изисквания на рециклиращата индустрия.

Рециклирането на различни видове скрап има множество ползи както за околната среда, така и за икономиката. Ето някои от основните ползи:

Спестяване на природни ресурси: Рециклирането на скрап позволява повторното използване на материали и суровини, което намалява нуждата от експлоатация на нови природни ресурси. Например, рециклирането на метален скрап спестява енергия и ресурси, които биха били необходими за добиването и преработката на нови метали.

Намаляване на отпадъците и замърсяването: При преработката на скрап се намалява количество на отпадъците, които в противен случай биха били изхвърлени на сметищата или завършили съществуването си  в околната среда. Това спомага за намаляване на замърсяването на почвата, водата и въздуха, което е от съществено значение за опазването на екосистемите и нашето здраве.

Енергийна ефективност и намаляване на емисиите: Рециклирането на скрап често води до по-голяма енергийна ефективност в сравнение с производството на нови материали. Преработката на вторични суровини обикновено изисква по-малко енергия, отколкото добиването и производството на нови суровини. Това помага да се намалят емисиите на парникови газове и вредни вещества, свързани с процесите на добив и преработка.

Създаване на работни места и икономически растеж: Рециклирането на скрап има и големи икономически ползи - създаване на работни места в рециклиращата индустрия, стимулиране на икономическия растеж и пр. 

Норд холдинг е компанията лидер в България в сферата на събирането и обработката на вторични суровини с 27 процента от пазара на черните и 22 процента от цветните метали.
Базите й се намират в цялата страна и са оборудвани и развиват дейността си в съответствие с всички изискванията на българското и международно законодателство за опазване на природата. Там ще ви предложат най-добрите цени за изкупуване на различните видове скрап. Повече интересуваща ви информация можете да намерите на nordholding.bg.  

Коментари

Още от последните новини

Спорт
Как се обработват различните видове скрап? - E-Burgas.com

Регата 24 Май