Ето как Айтос ще похарчи 25 млн. лв. през 2020 година

Ето как Айтос ще похарчи 25 млн. лв. през 2020 година - E-Burgas.com

Публичното обсъждане на проекта за бюджет-2020 препълни Заседателната зала наа 14 януари т.г. Поканата на кмета Васил Едрев и интересът към финансовата рамка събраха граждани, общински съветници, кметове на населени места, представители на служби и институции, на спортни клубове и организации.

Главният финансист на Община Айтос Станка Господинова презентира проекта. Господинова представи пред широката аудитория очакваните приходи, разходите и средствата, заложени в капиталовата програма. "Рамката на проекта за бюджет-2020 е отворена, в окончателен вид бюджетът ще бъде приет на заседание на Общинския съвет. Община Айтос е финансово стабилна, нямаме задължения. Бюджетът е балансиран и изпълним", коментира кметът Васил Едрев.

Стана ясно, че общият размер на раазходите в проекта за бюджет - 2020 е 25 040 816 лв. От тях за:

Делегирани от държавата дейности :

Функция Общи държавни служби - 1 456 408 лв,

Функция Отбрана и сигурност - 566 818 лв.

Функция Образование - 12 756 723 лв, от тятх за детските градини - 2 578 552 лв, заа полуднивни подготвителни групи - 94 437 лв, за неспецииализирани училища на делегиран бюджет - 8 923 907 лв, за професионалната гимназия по селско стопанство -  911 223 лв, за ресурсно подпомагане - 90 423 лв, за други дейности по образованието - 90 423 лв.

Функция Здравеопазване - 605 657 лв., в т.ч. Детски кухни и яслени групи - 172 226 лв, за здравни кабинети в детските градини и училищата - 393 132 лв., за други дейности по здравеопазването - 40 299 лв.

Функция Социално поодпомагане и грижи - планирани са 888 675 лв., в т.ч. за Дома за стари хора - 313 296 лв, за Дневните центрове за лица с увреждания - 400 210 лв, за Защитено жилище - 149 200 лв, за присъдени издръжки - 1 250 лв. Завишена е судбидията за читалищата - 250 560 лв.

Функция Почивно дело, култура и религиозни дейности - 256 615 лв. Записаните в проекта общи разходи за държавни дейности са в размер на 16 530 896 лв, а разходите за дофинансиране на делегираните държвни дейности за общинска служба по изборите, за  заплати и осигурителни вноски, за ученически превози, капиталови разходи и авариен ремонт на читалището в с. Мъглен  - общо  970 000 лв.

Общите разходи за Местни дейности са в размер на 7 539 920 лв, разпределени по функции:

Общи държавни служби - 994 339 лв, в т.ч. Общинска администрация - 610 513 лв, Общински съвет - 382 400 лв, други - 1426 лв.

Отбрана и сигурност - 86 000 лв, в т.ч. Превантивна дейност за намаляване на бедствията - 75 000 лв и ликвидиране на последици от бедствия - 11 000 лв.

Образование - 1 051 800 лв, в т.ч. детски градини - 909 800 лв, други дейности по образованието - 142 000 лв

Здравеопазване - 61 000 лв за детски кухни и яслени групи.

Социално подпомагане и грижи - 596 200 лв., в т.ч. Домашен социален патронаж - 383 500 лв, клубове на пенсионера и инвалиди - 18 500 лв,  други служби и дейности по подпомагане - 192 000 лв.

БКС и опазване на околната среда - 2 392 843 лв, в т.ч. Водоснабдяване и канализация - 80 660 лв, осветение на улици и площади -  527 000 лв, изграждане и ремонт на уличната мрежа - 213 723 лв, упраавление на дейностите по околна среда - 36 000 лв, озеленяване - 468 510 лв, чистота - 1 268 785 лв, управление на дейностите по отпадъците - 83 165 лв.

Култура и религиозни дейности - 1 075 850 лв, Икономически дейности и услуги - 636 188 лв, в т.ч. Спортна база и спорт за всички - 465 210 лв, музеи -3000 лв, радиотранслационни възли - 34 290 лв, обредни домове и зали - 222 910 лв, Зоопарк - 182 300 лв, други дейности по културатаа - 168 140 лв.

Икономически дейностии услуги - 636 188 лв, в т.ч. други дейности по селското стопанство 32 700 лв, подръжка и ремонт на пътища -  173 778 лв., други дейности по транспорта и пътища - 20 000 лв, туристически бази - 3500 лв, общински пазари и тържища - 37 490 лв, приют за безстопанствени животни - 31 320 лв, други дейности по икономиката - 337 400 лв.

Разходи, некласифицирани вдруги функции -  645 000 лв, в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи - 240 000 лв, евентуални лихви по заем от фонд "Флаг" - 60 000 лв, резерв за текущ ремонт на общински пътища и улична мрежа - 345 700 лв.

Завишени са планираните субсидии от общинския бюджет - за спортните клубове - 110 000 лв и разходите за културния календар на Общината - 100 000 лв. Субсидията на Туристическото дружество е 3000 лв, за музеит . 3000 лв, за РСПБЗН - 3500 лв, сектор СОД -  4000 лв. За масови спортни мероприятия са заложени 15 000 лв.

Целевата субсидия от ЦБ за капиталови разходи - 2020 е в размер на 777 700 лв., от които - за основен ремонт на уличното осветление - 210 000 лв, други целеви разходи - 222 000 лв. Разходите, заложени за реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа - евросредства по общински проект са 3 460 406 лв, плюс 27 000 лв собствени бюджетни средства. За проектиране на четирилентов път са отделени 20 000 лв.

Още за приходите и разходите в проекта за бюджет-2020, в следващия брой на НП.

Освен граждани и представители на институции, организации и общинска администрация, на публичното обсъждане на проекта дойдоха и общински съветници. Атанас Маринов от БСП направи две предложения. Първото, да бъде изградена фитнес зона на открито на стойност 2 320 лв за уредите и около 2000 лв - за настилка. Второто предложение на Маринов беше за поставяне на "легнал полицай" на кръстовището на улиците "Д. Зехирев" и "Г. Бенковски". Във връзка с предложението е събрана подписка през миналата година, казаа още общинският съъветник. Руси Русев - общински съветник зададе въпроси за статута и бъбдещето на сгради на територията на града. Иван Вълев - хижар в м. "Бяла река" предложи в бюджета да бъдат заложени средства за пътя към хижите над с. Тополица, или пътят да бъде даден на концесия. Стоянка Макакова поиска Общинаата да вземе решение, клубът на ул. "Станционна" да не се ползва за търговска дейност. Макакова имаше питане и за заложените в проекта заплати и издръжка за различните функции и дейности, които се осигуряват от общинския бюджет.

Коментари

Още от последните новини