Бургас си търси младежки омбудсман

Бургас си търси младежки омбудсман  - E-Burgas.com

Общественият посредник Тодор Стамболиев обявява конкурс за бургаските ученици

След като няколко големи градове вече имат младежки омбудсман и бургаският обществен посредник Тодор Стамболиев иска и тук да наложи тази инициатива.

Затова от понеделник дава началото на процедура по избор на младежки ученически омбудсман на територията на общината. В конкурсната процедура могат да участват всички ученици от 9 до 12 клас, отговарящи на посочените условия (виж долу).

„Изготвил съм Правилник за организацията и дейността им и Регламент за участие в изборната процедура. Изпратено е Обявление за стартиране на инициативата до всички училища на територията на общината, в които има прогимназиални класове, както и до ученическите съвети в тези училища. Крайният срок на подаване на документи за участие  е 28.02.2020 год. до 16.00 часа.“, се казва в обръщението на Стамболиев.

Ето ги и самите условия за кандидатстване:

1. Младежкият ученически омбудсман на община Бургас и неговият заместник се избират сред учениците от 9-ти до 12-ти клас на училищата в община Бургас. Мандатът  им е 1 (един) годишен, с право да бъдат преизбирани за още един мандат, като кандидатстват екипи от двойки.

2.  Всяка двойка кандидати трябва едновременно да отговаря на следните условия и критерии:

-  Да са ученици от 9 до 12 клас.

-  Да имат успех над „Много добър” 5.00 за предходния учебен срок.

-  Да притежават високи морални качества.

-  Да нямат наложени наказания.

- Да представят списък с имената и подписите на минимум 20 (двадесет) свои симпатизанти- ученици и/или учители (не родители и/или др. роднини).

- Да представят най-малко 2 (две) писмени препоръки от учители, като едната задължително е от класния ръководител, удостоверяваща изискванията по т.2.3 и т.2.4. от Регламента за процедурата по избор на младежки ученически омбудсман.

-  Документ за успеха на кандидата от завършен първи учебен срок

-  Да са се регистрирали в определения срок за участие в избора.

  3. Подаването на изброените документи за кандидатстване става в кабинета на Обществения посредник на територията на община Бургас, находящ се на ул. „Шейново“, № 24, ет.4, стая 404 - всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.                                                                                                                                                                                       

4. Краен срок за регистрация  е 28.02.2020 год. до 16.00 часа. Правилника за организацията и дейността на Младежки  ученически омбудсман на община Бургас и Регламента за изпълнение на процедурата по избиране на младежки  ученически омбудсман на община Бургас е на разположение за всички интересуващи се в кабинета на общественият посредник на община Бургас. 

5.  Комисията по избора е в състав от 5 души: Общественият посредник на община Бургас, Кмета на община Бургас (или друго определено от него лице) Координатора на Асоциация Бургаски младежки и детски парламент и 2-ма ученика- председател и заместник председател на  Асоциацията.

6. Процедурата започва при следните условия: Комисията оповестява имената на допуснатите кандидати в срок от една седмица от подаване на документите, обявява датата и часа на конкурса. След събеседването Комисията класира не повече от три двойки кандидати за финал. Крайното гласуване се извършва тайно с бюлетини, върху които са изписани имената на двойките, стигнали до финал.

Бъдете активни, желая успех на всички участници!

Тодор Стамболиев, обществен посредник на община Бургас.

Коментари

Още от последните новини