Община Айтос преизпълни приходите си

Община Айтос преизпълни приходите си  - E-Burgas.com

17 373 хил. лв. са приходите по бюджета на Община Айтос за полугодието на 2017 г., при годишен план от 22 945 хил. лв., стана ясно от отчета на общинската администрация пред Съвета на 30 август т.г. Собствените приходи са в размер на 2 865 хил.лв. От тях, данъчните приходи са 863 хил.лв. при годишен план 1 252 хил.лв., което означава 69 % изпълнение на плана, или 23 хил.лв. повече, сравнено със същия период  на 2016 г. и 210 хил.лв. повече от шестмесечието на 2015 г.

Най-голямо е изпълнението на плана на данъка върху превозните средства -    511 хил. лв. или 81 % , и със 80 хил. лв. повече от миналата година. Увеличеният размер на приходите е в резултат на подобрената още през м.г. миналата година организация по събираемостта, сочи анализът. Пред вид добрият резултат, Община Айтос очаква значително преизпълнение на плана за данъка върху МПС.

73% е изпълнението на плана за данъка върху недвижимите имоти, постъпленията са 198 хил.лв. при годишен план 270 хил. лв. - с 6 хил.лв. повече от м.г., и с 20 хил.лв. повече от 2015 г. 

Постъпленията от данъка за придобиване на имущество са в размер на 115 хил.лв. или 40 % от плана, и със 70 хил.лв. по-малко от предходните години. Приходите от патентния данък са 34 хил.лв. при план 50 хил.лв. - почти на равнището от 2016-та. Очакваме приходите да се доближат до планираните. Нововъведеният данък върху таксиметровия превоз е отразен в доклада като приход от 3 хил.лв. 51% е изпълнението на плана за туристическия данък - приходите от този данък са малко и не оказват съществено влияние на бюджета. Постъпленията от стари задължения за пътен данък са 552 лв. На база анализа за шестмесечието, Община Айтос очаква преизпълнение на плана за данъчните приходи, въпреки че е заложила по-голям годишен размер, сравнено с предходните години.

С 386 хил.лв. повече от миналата година са неданъчните приходи. За шестмесечието размерът им е 2 002 хил.лв. при годишен план от 2 591 хил.лв., или 77 % изпълнение на плана. Приходите от собственост, са в размер на 147 хил.лв. при годишен план 243 хил.лв. или 61 % изпълнение. При тях най-високо е изпълнението на плана за наеми на земеделски земи - 90%.

Постъпленията от общински такси за полугодието са в размер на 1 176 хил. лв. при годишен план 1 781 хил. лв. или 66 %. Най- голям е делът на такса битови отпадъци - 877 хил.лв. при план 1 160 хил.лв. или 76 % изпълнение. Постъпленията са с 31 хил.лв. повече от м. г. и с 47 хил.лв. повече от 2015 г. при непроменен размер на облога. Фактите сочат по-добра събираемост, очаква се преизпълнение на плана.

Постъпленията от глоби, санкции по наказателни постановления са 91 хил.лв. при годишен план 120 хил.лв. Приходите от продажба на имущество са 613 хил.лв. при годишен план 553 хил.лв. По-големият размер на приходите са от продажби на обекти по Закона за Приватизация“ - Продажба на кафе „Еделвайс“ - 362 хил.лв., „Магазин за електро уреди“ – 160 600.лв. и „Млекопункт „ с. Пирне - 4 000 лв. Постъпленията от концесии на язовири са 28 хил.лв. при годишен план 21 400.лв. Постъпили са и дарения в размер на 19 хил. лв., основно за провеждане на фолклорните празници "Славееви нощи" които са разходвани съгласно волята на дарителите.

Планът за собствените приходи за полугодието на 2017 г. е изпълнен 75 % Постъпления са 2 864 хил. лв. при уточнен годишен план 3 843 хил.лв. Основателно е очакването за изпълнение на плана. "Общинската администрация отделя сериозно внимание на организацията по стопанисване и използване на общинското имущество и събираемостта на общински приходи, защото тези приходи и занапред ще определят рамките на бюджетната издръжка на местните дейности", катко коментира изпълнението на приходите за първите шест месеца на 2017 г. кметът на Община Айтос Васил Едрев.

 За финансиране на местни дейности от централния бюджет за шест месеца са постъпили 50% от общата изравнителна субсидия или 925 050 лв. предвидени със ЗДБ на РБ за 2017 г. Планираните средства за зимно поддържане и снегопочистване са в размер на 105 500 лв. Постъпили са 79 125 лв. или 75% . Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 608 600 лв. За шестмесечието средства за капиталови разходи  не са усвоени. Постъпили са като лимит 273 870 лв. - 45%.

Общият размер на приходите за полугодието на 2017 г. за делегирани от държавата дейности е 7 669 хил.лв.

На 30 август т.т. пред Съвета беше представен и пълен отчет на разходите за полугодието. Обобщеният анализ сочи, че "община Айтос е една от общините в много добро финансово състояние на фона на общия финансов облик на общините в България."

Коментари

Още от последните новини