За 2016г.: Близо 17 500 дела разгледали магистратите от Районен съд-Бургас

„Магистратите и съдебните служители от Районен съд - Бургас непрекъснато полагат усилия да изпълняват съвестно и компетентно задълженията си, за да отговори съдебната институция на изискванията на обществото. Независимо от тези обстоятелства доверие се гради трудно, поради което си поставяме по-високи цели, включващи по-ефективен достъп до правосъдие, отчетност и прозрачност на работните процеси и правораздаване, основаващо се на върховенството на закона“, с тези думи Административният ръководител – Председател на Районен съд – Бургас, съдия Яна Колева започна отчетността по дейностите, които е осъществил съда през 2016 г.

Гости при представянето на дейността бяха Административния ръководител – Председател на Апелативен съд – Бургас, съдия Деница Вълкова, Административния ръководител на Районна прокуратура – Бургас, Иван Кирков и зам. председателя на Окръжен съд – Бургас, съдия Росица Темелкова.

17 430 са общо разгледаните дела през 2016 г. в Районен съд – Бургас, от които 91% са свършени. 13 796 са приключилите дела със съдебен акт по същество, което е 87% от всички свършени, с 1 %  по-висок процент от предходната година. 724 повече са постъпилите дела в Районен съд – Бургас през 2016 г., от предходната година.

С цел да подобри организацията на обслужването и улесни достъпа на гражданите, през 2016 г. Бургаският районен съд взе няколко организационни мерки. Служба „Регистратура“ бе преместена от третия етаж на партерния етаж. Обособен бе „фронт офис“ на мястото на служба „Регистратура“, в който е изнесено обслужването по граждански дела. По този начин се осигури възможност за по-качествено и по-бързо обслужване на гражданите, както и се създаде по-добра среда за работа за съдебните деловодители от служба „Гражданско деловодство“. Обособена бе „Каса“ в помещението, в което се извършват копирни услуги на участниците в съдебния процес. През 2016 година се въведе възможност за заплащане на всички такси, събирани  от съда чрез ПОС терминално устройство, което също е важна стъпка в подобряване обслужването на съда.

През 2016 година съдии са участвали в 29 обучения, като са обучени 63-ма магистрати. Темите, по които са се обучавали са в областта на промени в социалното и здравното осигуряване, енергийна ефективност, практически акценти при прилагане на СФУК, работа по наказателни и граждански дела и други повишаващи квалификацията, знанията и уменията на магистратите от Районен съд – Бургас.

  През миналата година година всички съдебни зали ползвани от Районен съд – Бургас вече са снабдени със системи за звукозапис и повикване.

Активното сътрудничество на съда с образователни институции от региона продължи и през 2016 г. Районен съд - Бургас се ползва като база за провеждане на практика на студенти, изучаващи „Право“ в Бургаския свободен университет, като периодично се организират посещения в службите на съда, както и посещения в съдебни дела. Съда се ползва и като база за провеждане на практика на студенти изучаващи „Социална педагогика“ от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Продължава активната работа и по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури. Бургаският районен съд участва в няколко проектни инициативи през 2016 г. сред които Проекта „Нови партньорства за сигурност и по-добро правосъдие за пострадалите от домашно насилие в градовете Бургас, Търговище, Ловеч, Монтана, Гоце Делчев“Районен съд – Бургас се включва като пилотен съд по проекта. През 2016 година магистрати, разглеждащи граждански дела участваха в организираната по проекта специализация на тема „Насилие – основано на пола“. Проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса. Насърчаване на справедливото и целесъобразно решаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“ разширява погледа на институцията към подкрепа и насърчаване на медиацията, като способ. През 2017 година предстои въвеждане на процедурата и стартиране на дейността на центъра. 

Сподели новината:

Коментари