Радиоактивно замърсяване е открито в питейна вода в Средецко

Несъответствия по показател „обща алфа-активност“ на водата са констатирани във водопроводната мрежа на с. Синьо Камене, община Средец, съобщава РЗИ. Служители на инспекцията са връчили на „ВиК“ ЕАД предписание за провеждане на допълнителни анализи на питейната вода по радиологични показатели в акредитирана лаборатория.

Село Синьо Камене се водоснабдява с питейна вода от централен водоизточник – дренаж, вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ-Бургас, както и от каптаж „старата чешма“, осигуряващ вода за две къщи от селото.

В изпълнение на предписанието на 22.06.2017г. с писмо от „ВиК“ ЕАД Бургас постъпи информация за проведените допълнителни анализи в Изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания към Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, при които е установено, че от изпитване на питейна вода от дом Тодорови (дренаж) има отклонения на стойностите по следните показатели: „обща алфа активност“ - 0,73 Bq/dm³, при норма 0,1 Bq/dm³ и „естествен уран“ – 0,077 mg/l, при норма 0,03 mg/l. При изследване на питейна вода от дом Тодорови (каптаж „старата чешма“ осигуряващ вода за две къщи от селото) има отклонение на стойностите по следния показател: „обща алфа активност“ - 0,15 Bq/dm³, при норма 0,1 Bq/dm³.

Към момента в село Синьо Камене, община Средец, постоянно живеещото население е 23 жители, от тях: няма лица под 18г., 8 лица на възраст от 19г. до 65г. и 15 лица над 65г. По неофициални данни на територията близо до с. Синьо Камене има находища на полезни изкопаеми.

До привеждане качествата на водата от водоизточниците, подавана чрез водоснабдителната мрежа за населението на с. Синьо Камене, Община Средец, водата за питейно-битови цели ще се осигурява чрез цистерни или да се доставя бутилирана такава. Да се предприемат необходимите мерки доставяната с цистерните вода да отговаря на всички изисквания на Наредба № 9 и да не създава риск за здравето на потребителите.

Информирани са кмета на Община Средец и кметския наместник на с. Синьо Камене, които трябва да предприемат спешни мерки за информиране на населението на с.Синьо Камене, чрез допълнително поставяне на информационни табели на обществените места в населеното място.

Сподели новината:

Коментари