Прилагат германски метод за грижата за горите в Странджа

 Първите насаждения на територията на планината вече са факт

Лесовъди от държавните горските стопанства, частни горовладелци и неправителствани организации се запознаха с иновативен германски метод за грижата за горите в Странджа. Срещата се проведе на 28 и 29 май.

Мероприятието е инициирано от Изпълнителна агенция по горите в рамките на изпълнение на проект  „Горите на орела LIFE+“ на Европейския съюз. Целта на срещата бе запознаване с метода за индивидуално производство на висококачествена дървесина (Заарлански метод) който е изключително популярен в Германия. Неправителствените организации и частите лесовъди имаха възможност да се запознаят с първите насаждения, в които е заложен новият за нас метод на територията на Странджа планина и практически да участват в прилагането му.

Иновативното за нас лесовъдство, което се прилага в Германия повече от 80 години, беше представено от д-р инж. Мартин Борисов. Д-р Борисов е дългогодишен преподавател в Лесотехническия университет и той е лесовъда въвел и разработил Заарланския метод на стопанисване на насажденията у нас.  В момента метода е част от нормативната уредба за ползване в горите. Участниците в срещата имаха възможност да сравнят традиционните лесовъдски намеси с иновативната концепция съкращаваща сроковете за производство на качествена дървесина по изключително екологосъобразен начин, щадящ гората и животински съобщества.          

Сподели новината:

Коментари