Нова система за електронно наблюдение за половин милион лева изграждат в Бургас

Община Бургас обяви обществена поръчка за изграждане на система за електронно наблюдение на избрани локации в града. Пряк ползвател на услугата ще бъде ОП „Транспорт“ към местната администрация, става ясно от документацията, публикувана във връзка  провеждане на конкурса за избор на изпънител. Посочени са и локациите, където ще бъдат обособени точките за наблюдение.

Внедрената система, чрез която следва да се осъществява предоставянето на услугата, следва да се разглежда като съвкупност от необходимото оборудване, софтуерни компоненти и комуникационна свързаност, позволяващи наблюдението, анализа, записа и съхранението за период от 60 дни на данните за събитията на определени възлови за наблюдение места в град Бургас. Поддържането на нейната работоспособност е нужно да е осигурена за 5 години от избрания за изпълнител, като се гарантира надеждност и качество, според минимално заложени технически изисквания.

Участниците в конкурса следва да имат опит в изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 

Прогнозна обща стойност с500 000 лева без ДДС.

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие е до 17.15 часа на 22/10/2018 г.

Сподели новината:

Коментари