Мисис Бургас 2019 - гласувай тук!

Дават 25 000 евро за млади фермери

25 000 евро ще получат млади фермери, ако бъдат одобрени бизнес плановете им по отворената на 15 март 2018 г. мярка 6.1 - "Стартова помощ за млади земеделски стопани", от Програмата за развитие на селските райони.

Кандидатите трябва да са на възраст от 18 до 40 години (включително) към датата на подаване на проектното предложение. Ако те не отговарят на изискванията за професионални умения и компетентности, проектното предложение може да бъде одобрено при условие, че тези изисквания ще бъдат изпълнени в срок до 36 месеца от сключването на административния договор, но не по-късно от избрания период за проверка на изпълнението на бизнес плана.

Изплащането на помощта се извършва на два етапа - половината - левовата равностойност на 12 500 евро - до два месеца след сключване на договор, а останалата част - след извършване на проверка от Фонд „Земеделие", който трябва да установи точното изпълнение на бизнес плана.

Допустими за подпомагане са физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон.

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба 3. Трябва да са започнали да отглеждат животни в собствен или нает животновъден обект или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция.
Стопанството трябва да е в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително. Като кандидатите да са собственици, наематели или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя или на сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност. Да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

Друго условие е да не са одобрявани за подпомагане по подмерки 4.1 - "Инвестиции в земеделски стопанства", 4.2 - "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", 6.3 - „Стартова помощ за развитие на малки стопанства", или в рамките на Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства.
Освен това фермерите не трябва да са получавали подобно финансиране по време на старата ПРСР.

Друго условие е да нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФ „Земеделие", освен ако е допуснато разсрочване или обезпечение.

Подпомагането се предоставя за максимален срок от 5 г. само при представен бизнес план.

Изпълнението му трябва да започне най-късно 9 месеца след датата на сключване на административния договор.
Бизнес планът трябва да доказва жизнеспособността на земеделското стопанство за максимален срок от 5 г., увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер най-малко с левовата равностойност на 4000 евро.

Разплащателна агенция има право да изиска от кандидата допълнително да представи становище от дипломиран агроном, удостоверяващо съответствието на посочената в бизнес плана информация с обичайните агротехнически практики, съобразени с вида на културите, спецификите на съответната климатична или почвена област, както и с избраната схема на засаждане/засяване. Кандидатът трябва да представи и копие на дипломата за завършено висше образование на агронома.

 

Сподели новината:

Коментари