Бургас обяви конкурс за успешни съвместни инициативи между ученици, учители и родители

Атрактивни награди очакват участниците в конкурса  за съвместни инициативи между ученици, учители и родители - "Да бъдем заедно".

Идеята за конкурса е разработена от Община Бургас, съвместно с Работните комисии по "Добри образователни практики" към Родителските съвети по въпросите на образованието за училищата и детските градини, консултативни органи към Кмета на Община Бургас, обявяват Конкурс на тема "Да бъдем заедно" - за инициативи и дейности, осъществени съвместно от ученици, учители и родители.

Целта на конкурса е са се популяризират добри практики за успешно взаимодействие между ученици, учители и родители. Инициативата цели, както да възнагради родителите и учителите, които вече са установили подобен модел на взаимодействие помежду си и са активна част от образователния процес на децата, така и да стимулира създаването на подобни връзки и тяхното бъдещо развитие.

В конкурса може да участва всеки клас от общинско училище или група от детска градина на територията на община Бургас, които имат реализирана съвместна инициатива между ученици, учители, родители в периода от 15 септември 2017 г. до 30 юни 2017 г.

До участие в конкурса ще бъдат допуснати предложения, включващи дейности и инициативи извън планираните от училището/детската градина събития, свързани с обучението на децата, организирани и проведени с активното съдействие и участие на родители и учители и включващи

Условията за кандидатстване са:

1.     Заявление в свободен текст, съдържащо:

Име на училището/детската градина;

Клас/име на група, които кандидатстват;

Име имената на класния ръководител/водещ учител или учители на група, участвали в инициативата;

Имена на родителите, участвали в инициативата;

Цели на реализираната инициатива;

Описание на реализираните дейности;

Постигнати резултати.

2.    Приложение: снимков материал.

Подготвената за участие в конкурса документация следва да бъде изпратена до Община Бургас от директора на училището/детската градина с придружително писмо с изходящ номер.

Ясно трябва да са посочени класа/името на групата в детската градина/, имената на класния ръководител/водещ учител или учители на група, както и имената на участвалите родители, без да се посочват лични данни на участниците.

Срок за кандидатстване  е до 02 юли 2018 година. Документите трябва да се изпратят  в запечатан плик на адрес: Община Бургас, ул. "Александровска" №26, гр. Бургас, на вниманието на: Дирекция "Образование и демографски въпроси".

 Критерии за оценяване са :

1.     Съответствие с изискванията на конкурса, описани в т. III. /Как се кандидатства/:

2.     Включване: С предимство ще се ползват предложения с участието на повече деца/ученици, родители и учители.

3.     Креативност и автентичност: С предимство ще се ползват предложенията с водеща роля на младите хора и ясна подкрепа на родители и учители. Оценява се актуалността на темата, оригиналност, личен пример и автентичност.

VI.   Оценяване на предложенията

Жури, съставено от експерти от Община Бургас и Регионално управление на образованието, съвместно с представители на Работните комисии по "Добри образователни практики" към Родителските съвети по въпросите на образованието за училищата и детските градини, консултативни органи към Кмета на Община Бургас, ще оценят проектите и ще излъчат най-добрите.

Наградите ще са в две категории - ученически клас и група от детска градина, като във всяка категория ще бъдат връчени:

Една първа награда - Обзавеждане на класната стая/стая на групата с нови мебели;

Две втори награди - Еднодневна екскурзия на класа/групата по избран от тях маршрут;

Три трети предметни награди.

Всички реализирани инициативи ще бъдат качени на интернет страницата на Община Бургас, а участващите класове и групи ще получат специална грамота "Да бъдем заедно".

 За повече информация, вижте линка:

https://www.burgas.bg/bg/news/details/61/34349

Вашите въпроси и коментари във връзка с конкурса "Да бъдем заедно" можете да изпращате до г-жа Женя Георгиева - старши експерт към дирекция "Образование и демографски въпроси", e-mail: zh.georgieva@burgas.bg и г-жа Магдалена Япаджиева - старши експерт към дирекция "Образование и демографски въпроси", e-mail: m.yapadzhieva@burgas.bg.

Сподели новината:

Коментари